Polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas znak jakości uwzględniający potrzeby wszystkich osób, których dane przetwarzamy. Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie Państwa dóbr osobistych jest dla nas istotne. Na podstawie niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przekazujemy w sposób przejrzysty wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz informujemy o przysługujących Państwu prawach.

Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Żłobkiem, a kontrahentami oraz w celach określonych w udzielonych zgodach. Dane osobowe podawane przez Państwo, w przypadku korzystania z naszych usług, przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi, dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne, a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych. Jako Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • – bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
 • – w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą,
 • – ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest: Patrycja Klesińska – Mazur „Zakątek Przedszkolaka” prowadząca „Zakątek Malucha – Anglojęzyczny Żłobek”  z siedzibą ul. Plażowa 3, 86-065 Łochowo.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

 • – dane kontaktowe,
 • – dane niezbędne do statutowej działalności Żłobka,
 • – dane niezbędne w procesie zatrudnienia,
 • – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i wystawienia faktury,
 • – dane dotyczące zdrowia dzieci objętych opieką w Żłobku,
 • – dane dotyczące wizerunku.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • – celem spełnienia wymagań prawnych związanych z objęciem dzieci opieką w Żłobku,  zatrudnieniem, zakwalifikowaniem do przedsięwzięć realizowanych przez Żłobek,
 • – w celu zawarcia i wykonania umów: Umowy o świadczenie usług, inne Umowy cywilnoprawne,
 • – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, np. spełnienia obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie przetwarzania danych osobowych celem zatrudnienia lub objęcia dzieci opieką w Żłobku, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy przez Dyrektora Żłobka. Podanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury również jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, udzielone na podstawie zgody.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Roman Frąckowiak, z którym można się skontaktować pod adresem e-mai: frackowiak.iod@gmail.com

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane oraz w  przypadku przetwarzania danych osobowych dzieci, pozyskanych w związku z udzieloną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych zwykłych i szczególnej kategorii danych osobowych dziecka, przekazanych w procesie rekrutacji celem objęcia dziecka opieką w Żłobku, podstawę prawna stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Żłobek, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1lit. f RODO.

Kiedy i komu możemy przekazać dane osobowe, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane osobowe możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane będą też udostępniane organom publicznym, samorządowym na mocy obowiązującego prawa.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podane przez Państwo dane osobowe muszą być przechowywane zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane   w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do informacji (art. 15 RODO) w każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy, celu, jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie. Macie Państwo prawo do żądania od AD bezpłatnej kopii swoich danych osobowych. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie, lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 4. Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO) macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy  z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 (tel. 22 860 70 86), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.
 8. Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO) udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

Administrator Danych